Hvorfor er avviksrapportering viktig?

Mange virksomheter er flinke til kvalitetssikring av produkter/tjenester de leverer og rapporterer da om avvik i forhold til dette. Dette er veldig viktig, men en kan da fort glemme HMS-arbeidet, hvor menneskene er en av bedriftens viktigste ressurser. Derfor skal det rapporteres både kvalitets- og HMS-avvik.  

Avvikshåndtering handler om å oppdage, melde, rette opp og forebygge brudd på helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Alle virksomheter skal ha interne rutiner for dette. 

Det å ha et velfungerende avvikssystem er et viktig verktøy for å kunne forbedre og utvikle bedriftens arbeidsmiljø. Virksomheter som er gode på å rapportere og behandle avvik, har ofte færre skader og ulykker enn virksomheter hvor avvik ikke rapporteres. Videre bidrar dette til å skape et bedre arbeidsmiljø, med lavere sykefravær, reduserte kostnader, redusert risiko og færre uønskede hendelser. Avviksrapportering bidrar til trygge og sunne arbeidsplasser, bedring av arbeidsprosesser og kontinuerlig utvikling. Videre er det rimeligere å forebygge enn å drive med «brannslukking». I verste fall kan slike holdninger føre til en alvorlig ulykke.  

Bedrifter som er gode på HMS-arbeidet har et konkurransefortrinn både for å rekruttere nyansatte og for å få oppdrag/tjenester.

Hva er egentlig et avvik? 

Identifisering av avvik er viktig i det forebyggende HMS-arbeidet, og terskelen for melding av HMS-avvik og nestenulykker bør være svært lav. Skader og ulykker skal alltid meldes.  

Eksempler på avvik kan være: 

 • helseskadelig støy- og støvnivåer, 
 • manglende kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøet, 
 • manglende gjennomføring av arbeidsmedisinske helseundersøkelser, 
 • manglende eller utdatert arbeidsutstyr, 
 • manglende opplæring, 
 • at kjemikalier blir håndtert eller lagret feil, 
 • mangelfull eller ingen opplæring, 
 • brudd på rutiner og instrukser, 
 • en arbeidssituasjon som fører til psykiske plager. 

For å kunne identifisere avvik og rapportere hendelser kan det være nyttig å ha en forståelse over følgende begreper: 

Nestenulykker. En uønsket hendelse som under andre omstendigheter kunne ført til en ulykke med skade på personer, miljø eller bygninger/materiell/utstyr.
Dette skjer oftere en ulykker og bør rapporteres. 

Ulykker. En uønsket hendelse som fører til skade på personer, miljø eller bygninger/materiell/utstyr. Omfanget på ulykken vil være avhengig av mange ulike faktorer. 

Har dere behov for forbedring? 

 • De aller fleste bedrifter synes det er utfordrende å få til gode rutiner avviksrapporteringen.
  Vi som bedriftshelsetjeneste kan bistå dere med dette. 
 • Ta kontakt for en uforpliktende prat med vår yrkeshygieniker James Thorpe. Han kan bistå dere med informasjon om avvik, -systemer og -rapportering. 
 • Vi gjennomføre kurs innen avviksrapportering. Ønsker du mer informasjon dette, så kan du lese her!

avvikstrekant