Sykefraværsarbeid

e2 Helse`s bedriftshelsetjeneste bistår våre kunder i sykefraværsarbeidet ved forespørsel. Vi ønsker å være en aktiv og støttende bistand til ledere på alle nivåer i forebygging og oppfølging av sykefravær.

Bedrifter som er gode til å håndtere sykefravær, lykkes i å få medarbeidere raskere tilbake i jobb og har friskere medarbeidere. Det handler ofte om struktur og holdninger.

En sykefraværsdag koster bedriften mye i forhold til kostnader, belastning for andre kollegaer, kunder osv. Visste du at i snitt vil en 16 dagers sykemelding koste ca. 45 000 kr* bare i sykepenger? Har du regnet ut hvor mye 1%poeng reduksjon i sykefravær vil kunne bespares i bedriften i kroner og belastning? Ved god sykefraværs-håndtering vil du lett kunne spare utgifter i bedriften.

Livsstilsrelaterte sykdommer er i dag fraværs- og helseutfordring nummer 1; med stillesitting, kosthold og stress som hovedutfordringene. Dette gir seg utslag i at muskel- og skjelett og psykiske plager pr i dag er de to største årsaks-grupperinger til sykdom og sykefravær. e2 Helse`s bedriftshelsetjeneste kan bistå i forebyggende arbeid i tillegg til å støtte i aktuelt sykefravær.

Forebygging er mye billigere, effektivt og enklere enn behandlende tiltak!! Som vårt motto er «fornøyde folk yter mer».

e2 Helse`s bedriftshelsetjeneste kan bistå dere i oppfølging og forebygging av sykefravær. Vi tilbyr følgende tjenester:

  • støttespiller for arbeidsgiver og arbeidstaker i sykefravær
  • tilrettelegging og oppfølging med plan for videre fremdrift
  • delta på dialogmøter
  • ha kontakten med fastlege, behandlingsapparat og NAV
  • foreslå tiltak og opplegg, både i og utenfor arbeidstiden
  • informere nærmeste leder om den sykemeldtes situasjon
  • gjennomføre arbeidsplass- og funksjonsvurderinger, arbeidstrening, aktiv sykemelding, yrkesrettet attføring eller foreslå behandling
  • kartleggingsverktøy – vip 24
  • se på generelle årsaker til sykefravær i bedriften og foreslå forebyggende tiltak for å hindre gjentakelse.

e2 Helse`s bedriftshelsetjeneste kan foreslå og gjennomføre tiltak både på gruppe-, individ- og organisasjonsnivå ut i fra hver enkelt bedrift og situasjon.

e2 Helse AS er en entusiastisk gjeng som er faglig engasjert og jobber tett tverrfaglig for å kunne hjelpe akkurat din bedrift!

Ta kontakt med vår avdelingsleder Cecilie  for mer informasjon om våre tjenester.

*Utregning er basert på gjennomsnittslønn for alle yrkesgrupper i 2016) som er kr. 524600 pr. år. Ref. Statistisk Sentralbyrå. Sosiale kostnader på ansatte varierer fra bedrift til bedrift men «tommelfingereglen» som ofte blir brukt er 30-40% av lønn. Sosiale utgifter er blant annet: Pensjonforsikring, arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring, sosiale felleskostnader.