Informasjon om krav til opplæring ved bruk av diisocyanater

Diisocyanater er en gruppe kjemiske stoffer som brukes i tetningsmaterialer, lim, og midler for overflatebehandling med mere.  

Innen den 23. august 2023 stilles det krav til at alle som bruker stoffer og produkter som inneholder mer enn 0,1% diisocyanater må ha gjennomført opplæring innen sikker bruk av kjemikaliene. Opplæringen må dokumenteres og gjennomføres av en ekspert. Dette kan da gjennomføres i regi av bedriftshelsetjenestens yrkeshygienikere.  

Bakgrunnen for lovendringen er at det årlig rapporteres om at 5000 arbeidstakere blir syke med yrkesrelaterte luftveissykdommer, deriblant astma, som et resultat av at arbeidstakerne har blitt eksponert for stoffer og produkter som inneholder diisocyanater. For å forebygge utviklingen av luftveissykdommer i befolkningen har dermed EU satt krav om opplæring og utfasing av produkter som inneholder diisocyanater. 

 

Hvordan vet vi om dette gjelder oss? 

For å kunne vite om lovendringen omfatter deres virksomhet er det nødvendig å kartlegge om produktene og stoffene dere bruker inneholder diisocyanater. Først vil det da være relevant å undersøke om dere benytter dere av følgende produkter som inneholder diisocyanater:  

 • Klarlakk 
 • Rutelim
 • Fugemasse
 • Byggskum
 • Industrimaling 

Dersom dere benytter noen av de overnevnte produktene eller andre liknende produkter må dere undersøke kjemikalieinnholdet i produktet ved hjelp av stoffkartoteket. Her kan vi bistå dere ved behov. Dette kan deriblant gjøres ved å se på produktets sikkerhetsdatablad, under punkt 3.1, etter ett eller flere av følgende stoffer: 

 • TDI (Toluen diisocyanat) 
 • HDI (Heksan-1,6-diisocyanat, Heksametylen diisocyanat) 
 • MDI (Metandifenyl diisocyanat) 
 • HMDI (Hydrogenert MDI) 
 • NDI (1,5-Naftalen diisocyanat) 
 • IPDI (Isoforon diisocyanat) 
 • m-TMXDI (Tetrametyl xylen diisocyanat). 

 

Hva er opplæringskravene og hvordan kan vi få gjennomført opplæring innen fristen? 

Kravene gjelder for alle som bruker diisocyanater eller diisocyanatholdige blandinger hvor virksomheter fra og med 24. august må kunne vise til dokumentasjon om at de har: 

 • kunnskaper om helserisikoene forbundet med bruk av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger. 
 • tilstrekkelig kunnskap om gode arbeidsmetoder, hensiktsmessige risikohåndteringstiltak og riktig bruk av personlig verneutstyr. 

Kravet om opplæring gjelder både for arbeidsgivere, arbeidsledere og arbeidstakere (inkludert avfalls- og renholdsarbeidere).  

I forbindelse med opplæring av ansatte og ledere kan vi bistå dere med følgende: 

 • kartlegge om produktene dere bruker inneholder diisocyanater og dermed krever godkjent opplæring for bruk. 
 • å undersøke om det finnes alternative produkter som ikke inneholder diisocyanater. 
 • gjennomføre opplæring om helsefarer og vernetiltak ved ulike arbeidsmetoder i henhold til opplæringskravene gitt av REACH-forordning nr. 2020/1149. 

 

Trenger dere mer informasjon eller ønsker å gjennomføre opplæringen hos oss i e2 Helse er det bare å ta kontakt med vår yrkeshygieniker James Thorpe, per e-post: jayt@e2.no eller per tlf. 91746122. 

  20220629 E2 Helse Portretter James Thorpe