Helsekontroller

Bedriftskunder

MÅLRETTET HELSEKONTROLL

Lovpålagt helsekontroll som anbefales hvert 2.-3. år i forhold til arbeidseksponering og helserisiko. Inneholder 20-30 min legekontroll med laboratoriet etter eksponeringsrisiko. Fokus på aktuell helseeksponering er knyttet til arbeidssituasjonen. Innholdet i legesamtalen og laboratorietester vil variere ut ifra behov. Total tidsbruk ca. 30-40 minutter.

Kr. 1218,-/ pr. ansatt

 

KOMPLETT HELSEKONTROLL

Inneholder en grundig helseundersøkelse og samtale med lege i tillegg til laboratorieprøver som blodprøver, spirometri (lungefunksjonstest), EKG, hørselstest (hvert 3. år) og  InBody (kroppssammensetningsanalyse). Tidsbruk 1 time.

Kr. 2330,-/pr. ansatt

 

MÅLRETTET HELSEKONTROLL + e2 FORMTEST

Innhold: Målrettet helsekontroll (som beskrevet over) og e2 Formtest. Tidsbruk 1 1⁄2 time. (20 min. lege, 10-15 min. laboratorie og 1 time fysisk test inkl. InBody).

Kr. 2461,-/pr. ansatt

 

KOMPLETT HELSEKONTROLL + e2 FORMTEST

Innhold: Komplett helsekontroll (som beskrevet over) og e2 Formtest. Tidsbruk 2 timer. (1/2 time lege, 1/2 time laboratorie og 1 time fysisk test inkl. InBody).

Kr. 3454,-/pr. ansatt

 

BESKRIVELSE AV e2 FORMTEST

Vi har stor tro på at fornøyde ansatte yter mer. I e2 Helse jobber vi systematisk og målrettet med forebygging av bl.a. muskel- og skjelettplager. Functional Movement Screen (FMS) er et standardisert screeningverktøy som vi bruker for å avdekke mulige svakheter i muskel- og skjelettapparatet. Testen består av en kondisjonstest og 9 øvelser som alle i prinsippet kan gjennomføre. Vi er opptatt av å se sammenhenger og forstå årsak til plagene. Gjennom denne kartleggingen får vi et helhetlig bilde av bevegelsesmønsteret til arbeidstakeren og dermed hvor mottagelig han/hun er for de ergonomiske belastningene i arbeidsmiljøet.

Muskel- og skjelettrelaterte plager står for 40% av sykefraværet i norske virksomheter. I snitt vil en 16 dagers sykemelding koste ca. 45 000 kr* bare i sykepenger og sosiale kostnader. For det norske samfunnet koster muskel og skjelett-lidelser 70 milliarder i året. Det er derfor viktig å sette inn forebyggende tiltak.

Alle testresultatene blir gjennomgått med hver deltaker sammen med fysioterapeuten. Individuelle fysiske svakheter belyses, spesielt med tanke på ergonomiske utfordringer og fysiske belastninger i arbeidssituasjonen. Spesifikk rådgivning gis på grunnlag av resultatene, for å forebygge plager i muskel- skjelettapparatet, samt styrke fremtidig arbeidsevne. Det blir oppmuntret til egeninnsats hos hver enkelt arbeidstaker til å ta ansvar for egen helse og arbeidsevne.
InBody (kroppssammensetningsanalyse): Maskin som gir en presis måling av kroppens sammensetning av blant annet muskler og fordeling av muskelmasse, fettvev, fettprosent, kroppsvann og visceralt fett (fett rundt indre organer).

Ved kjøp av Formtest uten øvrig helsekontroll: kr. 1.490,-/pr. ansatt

 

Oppfølging av fysisk formtest:

Gjennomgang muskel-skjelett med fysioterapeut (1/2 time)
30 min gjennomgang og undersøkelse av muskel- skjelettsystemet med fokus på arbeidsbelastning og arbeidsrelaterte plager. Hva kan den ansatte selv gjøre for å stå godt rustet til å tåle arbeidsbelastningen jobbhverdagen byr på? Tips til nyttige verktøy (øvelser, tøyninger, tilrettelegginger) den ansatte kan ta i bruk. Vi er opptatt av at hver enkelt selv tar ansvar for egen helse, og oppmuntrer til egeninnsats.

kr. 678,-/pr. ansatt

*Utregning er basert på gjennomsnittslønn for alle yrkesgrupper i 2016) som er kr. 524600 pr. år. Ref. Statistisk Sentralbyrå. Sosiale kostnader på ansatte varierer fra bedrift til bedrift men «tommelfingereglen» som ofte blir brukt er 30-40% av lønn. Sosiale utgifter er blant annet: Pensjonforsikring, arbeidsgiveravgift, yrkesskadeforsikring, sosiale felleskostnader.