]Covid-19 testing carried out by a medical professional, worker, doctor, or nurse. Patient receiving a Corona test. Staff wearing PPE face masks and visors.

Hvor skal du henvende deg?

Where can you get tested? Scroll down

Hvis du vil testes for COVID-19

Alle med symptomer på koronasmitte skal ringe den kommunale teststasjonen for å få time for testing for Covid-19.
Vi tilbyr nå hurtigtester.

Arbeidsgivere som ønsker eller trenger covid-19 test for sine ansatte

 • Karanteneregler

   

 • Regjeringen anbefaler å unngå unødvendige reiser til utlandet, og har i tillegg innført nye krav (7.nov 2020):
  • Alle som kommer til Norge fra utlandet, med unntak av gitte områder i Norden/Europa med tilstrekkelig lav smittespredning (gule områder og land), skal være i karantene i 10 døgn.
  • Reisende fra “røde land” må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Kravet gjelder ikke for nordmenn, personer som har bosted i Norge, personer i transitt eller personer som jevnlig ankommer Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  • Du finner alle detaljer om innreisebestemmelsene her: Informasjonsark på flere språk (Helsedirektoratet)
  • Oversikt over land og områder i EØS og Sveits som ikke skal omfattes av karanteneunntak etter forskriften § 6 c finnes her i vedlegg B på Lovdata
 • Unntak fra karanteneregler – Grunnet stadige endringer henvises det til Covid-19-forskriften for gjeldende regler.

Attest fra negativ covid-19 test

Flere land krever at turister fra Norge skal vise attest på at de er testet for covid-19 like før avreise fra Norge.  e2 Helse teststasjon tilbyr slik testing.  For å få en slik attest må du henvende deg til vår teststasjon på tlf 917 39 887.  Du må da selv betale for undersøkelsen og prøvetaking. Det vil bli utstedt en bekreftelse på engelsk fra lege ved e2 Helse, sammen med prøvesvaret. Signert attest kan sendes via e-post fra e2 Helse, slik at man kan ha attesten elektronisk og evt skrive den ut på papir selv. Det er viktig å oppgi riktig e-post adresse ved bestilling av time.
De fleste land har en tidsfrist på 72 timer fra prøvetakning til ankomst til destinasjonslandet. Det kan være en utfordring hvis man har lang flyreise/lay-over. Ta kontakt med teststasjonen for å finne beste løsning for tidspunkt til prøvetakningen.

Prøvesvar

Prøvene blir levert til Fürst Medisinske Laboratorium hver dag (mandag-fredag) kl 14:30 og prøvesvar skal foreligge etter 2 dager.

Pasienter kan selv sjekke svaret på sin Covid-19 prøve i pasientportalen furstpasient.no når svaret er ferdig analysert hos Fürst. Man logger da inn via ID-porten, f.eks. med BankID. Det vil også bli sendt en SMS-varsling til pasienten når svar på denne testen foreligger. For de personer som ikke har tilgang til ID-porten ( utenlandske statsborgere), vil prøvesvaret bli sendt fra e2 Helse.
For arbeidstakere som har blitt testet i regi av arbeidsgiver for å unntak fra karanteneplikten, vil prøvesvar bli oversendt fra e2 Helse til arbeidsgiver etter samtykke som må gis før prøvetaking.

Alle positive tester vil bli oversendt til kommuneoverlegen, og smittesporing vil bli iverksatt. Fastlegen blir informert og har ansvaret for følge opp pasientens helse inntil de blir symptomfrie.
For utenlandske borgere uten fastlege i Norge vil man kunne få oppfølging fra lege ved e2 Helse etter nærmere avtale.
e2 Helse BHT vil også kunne bistå bedrifter som har ansatte med positive tester for videre oppfølging og tiltak i virksomheten.

Hvis du er akutt syk og fastlegekontoret er stengt

Legevakten – 116117 – Skal kun ringes dersom du blir akutt syk når fastlegekontoret er stengt/utenfor åpningstid.

 

Spørsmål om korona / medisinske spørsmål

Helsedirektoratets informasjonstelefon – 815 55 015 eller ring din egen fastlege.  Teststasjonen kan ikke gis var på medisinske problemstillinger.

 

Kontaktinformasjon til e2 Helse teststasjon:

 • Test-telefon:  917 39 887
  • Telefon er åpen mandag til fredag kl. 0830-1100 og kl. 1300-1500.
 • Mail: helse@e2.no
 • Time etter avtale.
 • Pris: kr. 1035, – pr. test inkl. attest på engelsk.
 • Her finner du oss: kart til e2 Helse

Lokalisering Teststasjon e2 Helse v02

Covid-19 testing carried out by a medical professional, worker, doctor, or nurse. Patient receiving a Corona test. Staff wearing PPE face masks and visors.

Where can you get tested?

If you want to be tested for COVID-19

Anyone with symptoms of corona/Covid-19 disease should call the municipal test station to get an appointment for testing for Covid-19.
We now offer quick tests.

Employers who want or need a covid-19 test for their employees

 • Foreign workers from countries classified as ‘red’ by the EU will no longer be exempt from the duty of quarantine. The EU defines countries as red if the number of newly notified COVID-19 cases is more than 150 per 100 000 people during a 14-day period, or if the 14-day cumulative coronavirus case notification rate is 50 or more per 100 000 people and 4 % or more of tests for coronavirus infection are positive. Foreign workers arriving in Norway from these countries must go into quarantine for 10 days and cannot start working until this quarantine period is over.
 • Foreign workers from other countries may still be exempt from the duty of quarantine. But the rules for them are also being tightened: workers who are allowed to work but
  • must be in quarantine during leisure time
  • are to be tested once every three days
  • and must be given accommodation in a single room for the first 10 days of their stay in Norway.
  • The employer is now explicitly required to ensure that it is possible to maintain social distancing when undergoing quarantine during leisure time.

Certificate from negative covid-19 test

Several countries require tourists from Norway to show a certificate that they have been tested negative for covid-19 just before leaving Norway. e2 Helse test station offers such testing. To obtain such a certificate, you must contact our test station on tel. 917 39 887. You must then pay for the examination and sampling yourself. A confirmation will be issued in English by a doctor at e2 Health, together with the test result and e-mailed to the address given to e2 Helse.

Test results

The test samples are delivered to Fürst Medisinske Laboratorium every day (Monday-Friday) at 14:30 and test results will be available within 2 days.

Patients can check the answer to their Covid-19 test in the patient portal furstpasient.no when the answer has been analyzed by Fürst. You then log in via the ID port, e.g. with BankID. An SMS notification will also be sent to the patient when an answer to this test is available. For those persons who do not have access to the ID port (foreign nationals), the test result will be sent from e2 Helse.
For employees who have been tested under the request of the employer for exemption from the quarantine obligation, test results will be sent from e2 Helse to the employer after consent which must be given before sampling.

All positive tests will be sent to the municipal medical chief, and tracing will be implemented. The GP is informed and is responsible for following up the patient’s health until they become symptom-free.
For foreign citizens without a GP in Norway, it will be possible to receive follow-up from a doctor at e2 Helse by further agreement.
e2 Helse Occupational Health Services will also be able to assist companies that have employees with positive tests for further follow-up and measures in the company.

If you are acutely ill and your GP’s office is closed

The emergency room – 116117 – Should only be called if you become acutely ill when the GP’s office is closed / outside opening hours.

 

Questions about corona / medical issues

The Norwegian Directorate of Health’s information telephone – 815 55 015 or call your own GP. The test station can not answer questions on medical issues.

 

Contact information for e2 Helse test station:

 • Test-telephone:  917 39 887
  • Phone is open Monday to Friday kl. 0830-1100 and kl. 1300-1500.
 • Mail: helse@e2.no
 • Test consultation by appointmet.
 • Price: kr. 1035, – pr. test incl. certificate
 • You find us here: Map e2 Helse

Lokalisering Teststasjon e2 Helse v02