]Covid-19 testing carried out by a medical professional, worker, doctor, or nurse. Patient receiving a Corona test. Staff wearing PPE face masks and visors.

Covid-19 test hos e2 Helse AS

For english, scroll down

 

Vi tilbyr PCR test og hurtig-/antigentest med attest på engelsk.

Les igjennom all informasjonen før du bestiller time!

Kontakt oss på mail dersom du ønsker time: helse@e2.no

Oppgi følgende informasjon:

 • Fullt navn
 • Fødselsdato
 • Tlf. nummer
 • E-post adresse
 • Passnummer – hvis behov
 • Dato for testing

PCR test:
Pris for test + attest kr. 1035,-
Det tar ca. 2 virkedager å få svar på testen. Svaret sendes til deg på e-post. Du kan også hente det hos oss.

Hurtig-/antigentest:
Pris for test + attest kr. 1035,-
Du vil få svar ila. 15 minutter. Attesten får du med deg fra oss.

NB! Du må selv regne ut når du må ta test for at den skal være gyldig til reisen. Vi stiller ingen garanti for at prøvesvar og attest kommer før avreise. Det tar 2 virkedager å få svar på PCR test. Testene sendes til Oslo en gang per dag. Du vil ikke få svar noe tidligere selv om du tar testen tidlig på dagen. e2 Helse står ikke ansvarlig for tap av flybilletter hvis det skulle oppstå uventet forsinkelse på laboratoriet.

Arbeidsgivere som ønsker eller trenger covid-19 test for sine ansatte

Regler for innreise endrer seg kontinuerlig, hold deg oppdatert her

 • Du finner alle detaljer om innreisebestemmelsene her: Informasjonsark på flere språk (Helsedirektoratet)
 • Oversikt over land og områder i EØS og Sveits som ikke skal omfattes av karanteneunntak etter forskriften § 6 c finnes her i vedlegg B på Lovdata
 • Unntak fra karanteneregler – Grunnet stadige endringer henvises det til Covid-19-forskriften for gjeldende regler.

Prøvesvar

Prøvene hentes for analyse av Fürst Medisinske Laboratorium hver hverdag (mandag-fredag) kl 14:30. Prøvesvar foreligger etter 2 virkedager.

Vi stiller ingen garanti for at prøvesvar og attest kommer før avreise. e2 Helse står ikke ansvarlig for tap av flybilletter hvis det skulle oppstå uventet forsinkelse på laboratoriet.

 • Pasienter kan selv sjekke svaret på din Covid-19 prøve i pasientportalen furstpasient.no når svaret analysert hos Fürst.
 • Det vil bli sendt en SMS-varsling til pasienten når svar på denne testen foreligger. Logg inn via ID-porten
 • For de personer som ikke har tilgang til ID-porten (utenlandske statsborgere), vil prøvesvaret bli sendt fra e2 Helse.
 • For arbeidstakere som har blitt testet i regi av arbeidsgiver for å unntak fra karanteneplikten, vil prøvesvar bli oversendt fra e2 Helse til arbeidsgiver etter samtykke som må gis før prøvetaking.

For utenlandske borgere uten fastlege i Norge vil man kunne få oppfølging fra lege ved e2 Helse etter nærmere avtale.
e2 Helse BHT vil også kunne bistå bedrifter som har ansatte med positive tester for videre oppfølging og tiltak i virksomheten.

Hvis du er akutt syk og fastlegekontoret er stengt

Legevakten – 116117 – Skal kun ringes dersom du blir akutt syk når fastlegekontoret er stengt/utenfor åpningstid.

 

Spørsmål om korona / medisinske spørsmål

Helsedirektoratets informasjonstelefon – 815 55 015 eller ring din egen fastlege.

 

Kontaktinformasjon til e2 Helse teststasjon:

 • Test-telefon:  47876500 (tast 2). Åpen mandag til fredag kl. 0830-1100 og kl. 1300-1500.
 • Mail: helse@e2.no
 • Time etter avtale. Teststasjonen er åpen fra mandag til fredag på dagtid.
 • Pris: kr. 1035, – pr. test inkl. attest på engelsk.
 • Her finner du oss: kart til e2 Helse

Covid-19 teststasjon

.

Covid-19 test at e2 Helse AS

We offer PCR test and rapid-/antigen test with certificate in english.

Please read all the following information before booking an appointment! 

Please contact us by e-mail if you want to book an appointment: helse@e2.no

The following information is needed for booking:

 • Full name
 • Date of birth and social security number or D-number
 • Phone number
 • E-mail adress
 • Passport number – if required
 • Date you want to be tested

PCR test:

Price PCR-Test + certificate: nok 1035

It takes 2 working days to get the result of the test. The result and certificate is sent to you by e-mail. You can also pick up the certificate at the clinic.

Rapid-/antigen test:

Price rapid-/antigen test + certificate: nok 1035

You will get the result after 15 minutes. The certificate will be given to you after 15 minutes.

Please notice that you have to calculate when you need to take the test yourself. We cannot offer any guarentees that the test results and certificate will be ready before departure. It takes 2 working days to get the result of the PCR test and the tests are sent to Oslo for analysis once a day. You will not get the results earlier if you take the test early in the day. e2 Helse is not accountable for the loss of tickets if there is an unexpected delay at the labratory.

 

EMPLOYERS WHO WANT OR NEED A COVID-19 TEST FOR THEIR EMPLOYEES

New guidelines is updated constantly, stay updated here 

 

TEST RESULTS

The test samples are delivered to Fürst Medisinske Laboratorium every day (Monday-Friday) at 14:30 and test results will be available after 2 working days.

We do not offer any guarantee that test results and certificate will be ready before departure. e2 Helse  is not accountable for the loss of tickes if there is an unexpected delay at the labratory.

 • Patients can check the result to their Covid-19 test in the patient portal furstpasient.no when the result has been analyzed by Fürst.
 • You log in via the ID port, e.g. with BankID. An SMS notification will also be sent to the patient when the result is available.
 • For those persons who do not have access to the ID port (foreign nationals), the test result will be sent from e2 Helse.

For employees who have been tested under the request of the employer for exemption from the quarantine obligation, test results will be sent from e2 Helse to the employer after consent which must be given before sampling.
For foreign citizens without a GP in Norway, it will be possible to receive follow-up from a doctor at e2 Helse by further agreement.
e2 Helse Occupational Health Services will also be able to assist companies that have employees with positive tests for further follow-up and measures in the company.

 

IF YOU ARE ACUTELY ILL AND YOUR GP’S OFFICE IS CLOSED

The emergency room – 116117 – Should only be called if you become acutely ill when the GP’s office is closed / outside opening hours.

 

QUESTIONS ABOUT CORONA / MEDICAL ISSUES

The Norwegian Directorate of Health’s information telephone – 815 55 015 or call your own GP. The test station can not answer questions on medical issues.

 

CONTACT INFORMATION FOR E2 HELSE TEST STATION:

 • Test-telephone:  47876500 (push 2 for test station), open Monday to Friday kl. 0830-1100 and kl. 1300-1500.
 • Mail: helse@e2.no
 • Test consultation by appointmet.
 • Price: kr. 1035, – pr. test incl. certificate
 • You find us here: Map e2 Helse

 

Covid-19 teststasjon