]Covid-19 testing carried out by a medical professional, worker, doctor, or nurse. Patient receiving a Corona test. Staff wearing PPE face masks and visors.

Hvor skal du henvende deg?    

Where can you get tested? Scroll down

OBS! På grunn av utfordringer med leveranse av prøvetakingutstyr har vi dessverre pr. i dag begrenset kapasitet.
Due to the challenger with the delivery of sampling equipment, we unfortunately have per. today limited capacity.

 

Hvis du vil testes for COVID-19

Alle med symptomer på koronasmitte skal ringe den kommunale teststasjonen for å få time for testing for Covid-19.

Arbeidsgivere som ønsker eller trenger covid-19 test for sine ansatte

Teststasjonen ved e2 Helse i Sandefjord tilbyr covid-19 test av friske ansatte som trenger det for få unntak fra karanteneplikt. Dette gjelder personer som er bosatt i og ankommer fra «røde land» i Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, eller som et ekstra frivillig smittevernstiltak i virksomheten dersom de ankommer fra land som foreløpig er «grønne» . Jfr. https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§6

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 10 døgn etter ankomst til Norge med mindre karanteneplikt er unntatt etter gjeldende forskrift.
https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§5

Personer som er bosatt i og ankommer fra Schengen- og EØS-områdene til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og som ikke er omfattet av § 5a, kan unntas fra karanteneplikt etter § 5 ved negative tester på SARS-CoV-2. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Den andre testen kan tidligst tas fem dager etter ankomst og senest åtte dager etter ankomst. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt etter § 5. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene i samsvar med § 5. Dersom også andre test er negativ, er personen unntatt fra karanteneplikt både i arbeid og på fritiden. Ved positiv test skal personen i isolering, jf. § 11, og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smittesporing kan iverksettes. Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering, gjennomføring og finansiering av testingen. Arbeids- eller oppdragsgiveren velger om slik løsning skal tilbys personer som skal utføre arbeid eller oppdrag for dem.

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§6

 

Attest fra negativ covid-19 test

Flere land krever at turister fra Norge skal vise attest på at de er testet for covid-19 like før avreise fra Norge.  e2 Helse teststasjon tilbyr slik testing.  For å få en slik attest må du henvende deg til vår teststasjon på tlf 917 39 887.  Du må da selv betale for undersøkelsen og prøvetaking. Det vil bli utstedt en bekreftelse på engelsk fra lege ved e2 Helse, sammen med prøvesvaret.

Prøvesvar

Prøvene blir levert til Fürst Medisinske Laboratorium hver dag (mandag-fredag) kl 14:30 og prøvesvar skal normalt foreligge neste dag ca kl 15:00 . Prøver som blir tatt på teststasjonen etter kl 14:00 vil ha prøvesvar klart ca kl 15:00 to (2) dager etter prøvetaking. ( avhengig av kapasitet og pågang på analyselaboratoriet)

Pasienter kan selv sjekke svaret på sin Covid-19 prøve i pasientportalen furstpasient.no når svaret er ferdig analysert hos Fürst. Man logger da inn via ID-porten, f.eks. med BankID. Det vil også bli sendt en SMS-varsling til pasienten når svar på denne testen foreligger. For de personer som ikke har tilgang til ID-porten ( utenlandske statsborgere), vil prøvesvaret bli sendt fra e2 Helse.
For arbeidstakere som har blitt testet i regi av arbeidsgiver for å unntak fra karanteneplikten, vil prøvesvar bli oversendt fra e2 Helse til arbeidsgiver etter samtykke som må gis før prøvetaking.

Alle positive tester vil bli oversendt til kommuneoverlegen, og smittesporing vil bli iverksatt. Fastlegen blir informert og har ansvaret for følge opp pasientens helse inntil de blir symptomfrie.
For utenlandske borgere uten fastlege i Norge vil man kunne få oppfølging fra lege ved e2 Helse etter nærmere avtale.
e2 Helse BHT vil også kunne bistå bedrifter som har ansatte med positive tester for videre oppfølging og tiltak i virksomheten.

Hvis du er akutt syk og fastlegekontoret er stengt

Legevakten – 116117 – Skal kun ringes dersom du blir akutt syk når fastlegekontoret er stengt/utenfor åpningstid.

 

Spørsmål om korona / medisinske spørsmål

Helsedirektoratets informasjonstelefon – 815 55 015 eller ring din egen fastlege.  Teststasjonen kan ikke gis var på medisinske problemstillinger.

 

Kontaktinformasjon til e2 Helse teststasjon:

 • Test-telefon:  917 39 887
  • Telefon er åpen mandag til fredag kl. 0830-1100 og kl. 1300-1500.
 • Mail: helse@e2.no
 • Time etter avtale.
 • Pris: kr. 835, – pr. test.
 • Her finner du oss: kart til e2 Helse

Lokalisering Teststasjon e2 Helse v02

Covid-19 testing carried out by a medical professional, worker, doctor, or nurse. Patient receiving a Corona test. Staff wearing PPE face masks and visors.

Where can you get tested?


If you want to be tested for COVID-19

Anyone with symptoms of corona/Covid-19 disease should call the municipal test station to get an appointment for testing for Covid-19.

Employers who want or need a covid-19 test for their employees

The test station at e2 Helse in Sandefjord offers covid-19 testing of  employees without symptoms of corona/covid-19, who need it for exemptions from the quarantine obligation. This applies to persons who live in and arrive from “red countries” in the Schengen and EEA areas to Norway to perform work or assignments, or as an additional voluntary infection control measure in the company, if they arrive from countries that are currently “green” . Jfr. https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§6

Persons arriving in Norway must remain in quarantine for 10 days after arrival in Norway, unless the quarantine obligation is exempted in accordance with current regulations.
Persons who reside in and arrive from the Schengen and EEA areas to Norway to perform work or assignments, and who are not covered by § 5a, may be exempted from the quarantine obligation pursuant to § 5 by negative tests on SARS-CoV-2. Two tests are required after arrival in Norway at least 48 hours apart. The second test can be taken no earlier than five days after arrival and no later than eight days after arrival. Until the first negative test is available, the person shall have a quarantine obligation pursuant to § 5. If the first test is negative, the person may work in Norway without prejudice to a quarantine obligation, but in his free time the person shall be quarantined in accordance with § 5. If the second tests are negative, the person is exempt from the quarantine obligation both at work and in his free time. In the event of a positive test, the person shall be in isolation, cf. section 11, and the employer or client shall notify the municipality so that infection detection can be implemented. The employer or client in Norway is responsible for the organization, implementation and financing of the testing. The employer or client chooses whether such a solution should be offered to persons who are to perform work or assignments for them.

Certificate from negative covid-19 test

Several countries require tourists from Norway to show a certificate that they have been tested negative for covid-19 just before leaving Norway. e2 Helse test station offers such testing. To obtain such a certificate, you must contact our test station on tel. 917 39 887. You must then pay for the examination and sampling yourself. A confirmation will be issued in English by a doctor at e2 Health, together with the test result.

Test results

The test samples are delivered to Fürst Medisinske Laboratorium every day (Monday-Friday) at 14:30 and test results should normally be available the next day at approximately 15:00. Samples taken at the test station after 14:00 will have test results ready at approximately 15:00 two (2) days after sampling. (depending on capacity and demand at the analysis laboratory)

Patients can check the answer to their Covid-19 test in the patient portal furstpasient.no when the answer has been analyzed by Fürst. You then log in via the ID port, e.g. with BankID. An SMS notification will also be sent to the patient when an answer to this test is available. For those persons who do not have access to the ID port (foreign nationals), the test result will be sent from e2 Helse.
For employees who have been tested under the request of the employer for exemption from the quarantine obligation, test results will be sent from e2 Helse to the employer after consent which must be given before sampling.

All positive tests will be sent to the municipal medical chief, and tracing will be implemented. The GP is informed and is responsible for following up the patient’s health until they become symptom-free.
For foreign citizens without a GP in Norway, it will be possible to receive follow-up from a doctor at e2 Helse by further agreement.
e2 Helse Occupational Health Services will also be able to assist companies that have employees with positive tests for further follow-up and measures in the company.

If you are acutely ill and your GP’s office is closed

The emergency room – 116117 – Should only be called if you become acutely ill when the GP’s office is closed / outside opening hours.

 

Questions about corona / medical issues

The Norwegian Directorate of Health’s information telephone – 815 55 015 or call your own GP. The test station can not answer questions on medical issues.

 

Contact information for e2 Helse test station:

 • Test-telephone:  917 39 887
  • Phone is open Monday to Friday kl. 0830-1100 og kl. 1300-1500.
 • Mail: helse@e2.no
 • Test consultation by appointmet.
 • Price: kr. 835, – pr. test.
 • You find us here: Map e2 Helse

Lokalisering Teststasjon e2 Helse v02