Visste du dette om dieseleksos og mineraloljer?

Benytter du eller din bedrift seg av kjøretøy eller varmeanlegg som benytter diesel som drivstoff? Eller benytter du deg av motorolje eller andre liknende produkter som inneholder mineraloljer?

Da bør du få med deg dette:

Den 21. februar 2023 trådte det i kraft en grenseverdi for mengden dieseleksos i arbeidsatmosfæren (måles som mengde av grunnstoffet karbon). Sammen med mineraloljer er begge eksponeringene nå klassifisert som kreftfremkallende. Bakgrunnen for dette er at enkelte yrkesgrupper er utsatt for mye dieseleksos og mineralolje i løpet av arbeidshverdagen sin.

Undersøkelser fra STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) og SSB (Statistisk sentralbyrå) viser at opptil 12% av alle sysselsatte, dvs. ca. 300 000 arbeidstakere er utsatt for eksos fra maskiner, kjøretøy eller brann. De som er mest eksponert for dette er de som arbeider innendørs med dieseldrevne maskiner, for eksempel truck, hjullaster, aggregat ol.

Her finner vi blant annet de som jobber med bygg og anlegg, da spesielt i forbindelse med vei- og tunellarbeid. Derimot vil det også være mulig å bli utsatt for helseskadelige mengder dieseleksos ved arbeid med dieselkjøretøy eller dieselovner/-aggregater i lokaler som er innendørs eller delvis lukkede. Personer som arbeider som mekaniker, bonde, sjåfør og lagermedarbeider er også utsatt for dieseleksos i arbeidshverdagen.

Hva er dieseleksos og mineralolje og hvorfor kommer dette nå?

Den eksosen som kommer ut av eksosrøret på biler, trucker, aggregater ol. er en blanding av flere ulike stoffer. Noen er i gassform, mens andre er ørsmå partikler. Disse ultrafine partiklene (< 2,5 µm) har stor overflate og kan frakte med seg flere skadelige stoffer som PAH (tjærestoffer), svovel-, nitrogen- (NOX) og metallforbindelser dypt ned i luftveiene. Mineraloljer er en fellesbetegnelse for kjemiske produkter som fremstilles ved destillering av petroleumsolje (råolje). Disse kjemiske produktene som for eksempel motorolje består av et mangfold av ulike kjemiske forbindelser, deriblant PAH (tjærestoffer).

Grunnlaget for innføringen av grenseverdien for dieseleksos er at høy eksponering for stoffene som finnes i eksosen kan gi økt risiko for utvikling av luftveissykdommer som astma, KOLS, lungekreft, og hjerte- og karsykdommer. Bakgrunnen for den nye merkingen av mineraloljer som kreftfremkallende er begrunnet ved at eksponering gjennom huden kan resultere i hudirritasjon, utvikling av eksem, samt kreft i huden (melanom) og scrotum.

Hvordan påvirker dette oss?

Klassifiseringen av dieseleksos og mineralolje som kreftfremkallende betyr at i alle virksomheter hvor arbeidstakere utsettes for disse kreftfremkallende stoffene skal det registreres informasjon om arbeidstakerne i et eget register i inntil 60 år etter at eksponeringen er avsluttet. Videre skal alle arbeidstakere, inkludert verneombudet, få opplæring ved arbeid med farlige kjemikalier, dette inkluderer bruk av stoffkartoteket. Dette står beskrevet nærmere i forskrift om utførelse av arbeid §31-1 og §3-4.

Hva kan bedriftshelsetjenesten bistå oss med?

Hos vår bedriftshelsetjeneste har vi en egen yrkeshygieniker som kan hjelpe deg med dette arbeidet. Ta gjerne kontakt med vår yrkeshygieniker James Thorpe for en uforpliktende samtale. Han kan bistå dere med blant annet:

  • Kartlegge, måle og vurdere arbeidstakeres arbeidseksponering for dieseleksos og mineraloljer.
  • Gi råd og veiledning om mulige kilder for dieseleksos.
  • Planlegging og gjennomføringen av tiltak for å redusere eksponeringen for dieseleksos og mineralolje.
  • Opplæring, kurs, veiledning og informasjon innen stoffkartotek og bruk av verneutstyr.
  • Tips og råd om aktuelle lover og forskrifter.

Husk! Selv enkle endringer kan gjøre en stor forskjell i å redusere sannsynligheten for helsefare hos dere og deres ansatte!

 

Hilsen James

20220629 E2 Helse Portretter James Thorpe