4 tips til risikovurdering? Enklere en du tror!

I alle virksomheter vil det finnes forhold som kan bidra til utvikling av helseplager, skader eller ulykker hos arbeidstakerne. Kartlegging og vurdering av risikoforholdene på arbeidsplassen er dermed en viktig del av det forebyggende helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet i virksomhetene. Målet er at ingen blir skadet eller syk på grunn av arbeidet.  

En kartlegging og risikovurdering av farer og problemer trenger ikke å være komplisert, men skal ikke kun begrenses til umiddelbare, fysiske farer. Risikovurderingen må også ta for seg faktorer som utvikler plager og sykdom over tid. Noen eksempler på dette er: 

 • muskel- og skjelettplager,  
 • stress,  
 • nattarbeid og skiftordninger, 
 • konflikter, 
 • støv og kjemikalieeksponering osv. 

Omfanget av risikovurderingen vil variere med størrelsen på arbeidsplassen og hvilket arbeid man utfører. Arbeidsgiver han ansvaret for risikovurderingen, men verneombudet (evt. ansattrepresentant) og arbeidstakerne skal medvirke i prosessen. Dersom dere har en bedriftshelsetjeneste (BHT) skal de bistå dere med arbeidet. Arbeidet med kartlegging og vurdering av risiko kan oppsummeres i følgende punkter og figuren nedenfor: 

 1. Kartlegg – Identifisere hvilke risikofaktorer som finnes på deres arbeidsplass. Noen eksempler på risikofaktorer: 
 • Arbeid i høyden, 
 • Skiftarbeid/nattarbeid/alenearbeid, 
 • Støy,  
 • Støv og kjemikalier, 
 • Trakassering, vold eller trusler (fra beboere, kunder eller kolleger), 
 • Vibrerende verktøy, 
 • Tungt eller ensformig arbeid, ubekvemme arbeidsstillinger (ergonomi).

  2.Vurdere sannsynlighet, konsekvens og risiko
   
 • Vurder mulige konsekvenser dersom noe går galt.  
 • Hvor alvorlig er konsekvensene?  
 • Hvor sannsynlig er det?  
 • For å kunne vurdere sannsynlighet, konsekvens og risiko, bør dere definere hva som er akseptabel og uakseptabel risiko for dere. Her kan en gjerne ta utgangspunkt i deres egne HMS-mål.

3.Planlegg og iverksett tiltak 

 • Hva kan vi gjøre for å forhindre uønskede hendelser og risiko?  
 • Hva kan vi gjøre for å begrense skadene dersom noe skulle skje? 
 • Lag en handlingsplan ved å: 
 • Kartlegge hvilke tiltak som kan være aktuelle for arbeidsoppgaven/-prosessen. Her kan BHT bistå med råd og veiledninger.  
 • Start med å iverksette tiltak innen risikoområder hvor det er betydelige farer eller problemer (stor sannsynlighet og/eller konsekvens). 
 • Tiltak som er enkle eller effektive bør prioriteres!

  4.Evaluer tiltakene og gjenta prosessen
   
 • Har dere utført tiltakene dere bestemte dere for? 
 • Har tiltakene hatt den effekten dere ønsket? 
 • Har tiltakene vært tilstrekkelige, eller må dere gjøre ytterligere tiltak? 
 • Har det skjedd endringer på arbeidsplassen siden sist? 
 • Har tiltakene ført til at det har oppstått nye farer eller problemer? 

Husk å gå gjennom vurderingene på nytt, og gjør endringer hvis det er nødvendig. 

Trenger du hjelp? 

 • Ta kontakt for en uforpliktende prat med vår yrkeshygieniker James Thorpe. Han kan bistå dere med informasjon om risikovurdering, samt målinger og tiltak. 
 • Vi gjennomføre et kurs innen risikovurdering, se her!

Kilde: Arbeidstilsynet.no 

risikovurderingsprosessen-illustrert