Trestøveksponering for arbeidstakere som arbeider med trematerialer

Benytter du eller dine ansatte trematerialer i arbeidshverdagen? Da kan det være nyttig å få med seg den nyeste rapporten fra STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt) om hva arbeidstakere i norsk trevareindustri er utsatt for. 

Mange arbeidstakere som arbeider med trematerialer i trevareindustrien og bygg og anleggsbransjen rapporterer om at de kan se eller lukte organisk støv mens de er på jobb. Samtidig viser ny forskning fra STAMI at arbeidstakere kan være utsatt for mengder trestøv som overgår grenseverdiene, og dermed utgjør en helsefare. Dette gjelder spesielt arbeider hvor det benyttes både harde og myke treslag. 

 

Hvilke helserisikoer er forbundet med bearbeiding av trematerialer? 

Trevirke, enten fra gran, furu, bjørk, eik, spon- eller MDF-plater inneholder stoffer som kan være helseskadelig ved kontakt med luftveiene og huden. Oftest er støvet den mest synlige eksponeringen i arbeidshverdagen, men ulike arbeids- og lagringsprosesser kan gi økt risiko for eksponering mot organiske gasser, mugg og sopp, samt bakterier. 

Det å puste inn trestøv kan knyttes til luftveisplager og sykdommer, som astma, kronisk bronkitt samt endringer i lungefunksjonen. Videre kan trestøv fra både myke treslag som gran og furu samt harde treslag som eik og bøk være kreftfremkallende. Dermed er det viktig å gjennomføre effektive tiltak som minimerer arbeidstakers eksponering for trestøv og andre helseskadelige komponenter fra arbeider med trevirke.  

 

Hva kan vi gjøre for å redusere risikoen vår?  

Det er flere tiltak som kan iverksettes for å redusere arbeidstakeres helserisiko ved arbeid med trematerialer. Et utbredt tiltak som benyttes i trevareindustrien er bruk av mekanisk ventilasjon med eller uten resirkulering av luftmassene. Ytterligere bruk av prosessavsug ved arbeidsstasjoner og lukkede rom samt renhold med støvsuger vil kunne redusere støvmengden betydelig. Her er det viktig å bytte filtre i god tid før de blir tette.  

Rapporten fra STAMI viser videre at noen tiltak fungerer bedre avhengig av hvilke tresorter dere arbeider med. For eksempel ga bruken av befuktningsanlegg lavere støvnivåer i virksomheter som arbeidet med både harde og myke tresorter. Derimot ga dette noe økt risiko for å bli utsatt for mugg, sopp og bakterier. Hvilke tiltak som er aktuelle for deres virksomhet krever dermed en risikovurdering av forholdene på arbeidsplassen. Dette gjelder også ved planlegging og endringsprosesser i virksomheten. Her kan BHT bistå med nyttige kunnskaper.   

 

Hvordan kan bedriftshelsetjenesten bistå oss på dette området? 

Hos oss i e2 Helse har vi en yrkeshygieniker som kan hjelpe dere med arbeid tilknyttet eksponering for støv og kjemikalier. Ta gjerne kontakt med vår yrkeshygieniker James Thorpe for en uforpliktende samtale. Han kan bistå dere med blant annet: 

  • Kartlegge, måle og vurdere arbeidstakeres arbeidseksponering for trestøv, mugg og sopp, bakterier og avgasser fra trevirke. 
  • Gi råd og veiledning om kilder for trestøv, mugg-, sopp- og bakterievekst. 
  • Planlegging og gjennomføringen av tiltak for å redusere eksponeringen for trestøv og andre helsefarlige komponenter fra trematerialer. 
  • Opplæring, kurs, veiledning og informasjon innen stoffkartotek og bruk av verneutstyr/-tiltak.  
  • Tips og råd om aktuelle lover og forskrifter.  

Husk! Selv enkle endringer kan gjøre en stor forskjell i å redusere sannsynligheten for helsefare hos dere og deres ansatte! 

 20220629 E2 Helse Portretter James Thorpe