Sykefraværsrutiner som forplikter og fungerer

Vi i bedriftshelsetjenesten ser at fraværssaker blir vanskelige personalsaker, og vi ønsker nå å løfte fokuset på lovverk, forebygging, dialog og gode sykefraværsrutiner i bedriftene.

Sykefravær er ikke en sak kun mellom den ansatte og fastlegen. For at den ansatte skal ha krav på sykepenger så er det noen forutsetninger som må ligge til grunn. Sykefravær knyttes til en arbeidsrelasjon hvor det foreligger en arbeidskontrakt som beskriver hva den ansatte skal gjøre for arbeidsgiver i kompensasjon for lønn og eventuelle goder. Hvis den ansatte befinner seg i en situasjon hvor den må fravike fra kontrakten på grunn av en funksjonsnedsettelse forårsaket av egen sykdom eller skade, kan den ansatte ha krav på sykepenger. Funksjonsnedsettelsen må være direkte relatert til de arbeidsoppgaver som den ansatte har. Den ansatte må fortelle deg om hvilke arbeidsoppgaver vedkommende kan fortsatt utføre på tross av funksjonsnedsettelsen, og hvilke man ikke klarer å oppfylle per nå. Fastlegen er pliktig å forklare funksjonsnedsettelsen i sin uttalelse som brukes i søknaden om sykepenger (sykemelding). Fastlegen må gjøre en funksjonsvurdering ved sykemelding for at den skal være gyldig.

Forskjellige type plager betyr forskjellige ting i ulike bransjer og yrker, og vi må også ta utgangspunkt i at to personer med samme type plage vil kanskje fungere forskjellig i samme type arbeid. Du og den ansatte vet aller mest om hva som kreves i den aktuelle jobben, og en klok fastlege vil oppfordre sin pasient til dialog med deg før et eventuelt medisinskfaglig råd om lettelser i arbeidet gis. Det er svært mye som kan og bør løses på arbeidsplassen. Kloke arbeidsgivere vet at mennesker er mennesker og at noen kan oppleve en funksjonsnedsettelse av og til. For det er nettopp lettelser og justeringer i arbeidsoppgavene som er poenget når sykefravær benyttes som behandling for plager, ikke fravær i seg selv. Dermed er det ytterst sjelden av man er sykemeldt fra arbeidstid. I de fleste tilfeller kan man være på jobb det meste av arbeidstiden for å gjøre de oppgavene som fortsatt er mulig eller tilrettelagt, og så er man sykemeldt for de lettelser i arbeidet som er nødvendig. Man er sykemeldt fra arbeidsoppgaver, ikke arbeidstid!

Det er dessverre noen misforståelser og myter som lever videre i sykefraværsfeltet. For å unngå at disse får feste på din arbeidsplass så anbefaler vi et forebyggende fokus og etablering av enkle og forpliktende fraværsrutiner som gjøres godt kjent for hele personalgruppen. Disse utformes også helst sammen ansattrepresentanter og vernetjenesten, for å sikre kjennskap og eierskap til rutinene. Slik begynner dere arbeidet med å påvirke holdninger og kultur i din bedrift. Det er god omsorg for dine ansatte, og det er viktig arbeid med det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet.

Sykefraværsrutinene sier noe om dialogen mellom den sykemeldte, leder og andre kollegaer. Det skal sikre rettmessig og lik oppfølging av alle ansatte, trygging av ledere og enklere gjennomføring, samt at de ansatte vet hva de har å forholde seg til hos dere!

Ønsker du å sparre med oss om sykefraværsarbeidet?  Ta kontakt med Cecilie på e2 Helse, mail: cvb@e2.no eller tlf. 977 29282 for en uforpliktende prat.

I tillegg til rådgivning fra bedriftslege, arbeidspsykolog og HR-konsulent,  tilbyr vi både interne og åpne kurs, se HER!

Kurs i nærmeste fremtid:

20220923 E2 Helse 8058b