Sykefraværet du bør bli kvitt

Det evinnelige diskusjonstemaet i norsk arbeidsliv og samfunnsdebatt er sykefravær. Sykefraværet i Norge har ligget høyere enn sammenlignbare land i mange år. Årsakene til vårt høye sykefravær har vært diskutert, forsket på og analysert, uten at man har kommet til noen enstemmig konklusjon på hvorfor det er slik. Det er lite som tyder på at vi har en sykere befolkning enn sammenlignbare land, men vi har høy arbeidsdeltakelse i befolkningen generelt med inkludering av mange arbeidstakere med ulik grad av helse- og funksjonsnivå. Vår gode sykelønnsordning er nok også en årsak til en viss del av sykefraværet. Arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene drøfter endringer i sykelønnsordningen, og en ny IA-avtale skal forhandles til høsten.  Det kan godt være forbedringspotensial i dagens sykelønnsordning, men dagens ordning er i utgangspunktet god – hvis den hadde vært praktisert og håndtert slik den er ment å gjøre. Vi kommer ikke til å få ned det uriktige sykefraværet i særlig grad ved bare å innføre en ny ordning, hvis partene som er involvert ikke følger ordningens innhold slik det skal.

Det er viktig å huske at folk kan bli syke og være ute av stand til å utføre den jobben de har. Dermed må man regne med noe sykefravær til tider. Det er det vi kan kalle riktig sykefravær, og vår gode sykelønnsordning ivaretar både den syke ansatte, og arbeidsgiver ved lengre sykefravær. Vi skal være både stolte og glade for at vi har en slik ordning i Norge. Det er dessverre også mye uriktig sykefravær, nemlig det som kunne og burde vært unngått med riktig håndtering fra alle parter. Det er ofte i slike saker og situasjoner hvor sykelønnsordningen er misforstått. Det er dette sykefraværet som må reduseres!

Hva kjennetegner denne delen av sykefraværet?

Vår erfaring er at både ledere og ansatte har en del misoppfatninger om sykelønnsordningen og hvordan denne er ment å fungere. Det er nok også noen leger som kan være usikre på hva sykelønnsordningen skal dekke, og hvilke krav og plikter partene har i henhold til Folketrygdloven.

Eksempler på årsaker som ikke er ment å dekkes av sykelønnsordningen:

  • Arbeidsuførhet som skyldes økonomiske eller sosiale problemer
  • Konflikter på arbeidsplassen
  • Sykdom eller problemer hos familiemedlemmer
  • Normale, men krevende reaksjoner på vanskelige situasjoner i livet
  • Sykdom/skade som ikke påvirker funksjonsevnen til å utføre arbeidsoppgavene

Ofte er også sykemeldingsgraden og –varigheten i kollisjon med hvordan ordningen er tenkt.   Altfor ofte skrives det en sykemelding med 100% arbeidsuførhet, selv om arbeidstakeren har noe arbeids- og funksjonsevne. Det er ofte mangelfull funksjonsvurdering fra sykemelder/lege. Legen kan ha mangelfull eller ensidig informasjon om hva jobben faktisk innebærer, eller hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes på arbeidsplassen. Legen er pliktig til å gjøre en funksjonsvurdering, og skal vurdere om den ansatte kan jobbe gradert. Det kan selvsagt være krevende for en lege å gjøre en optimal jobb med mangelfullt informasjonsgrunnlag og tid, men Folketrygdloven krever at det skal gjøres. Mange sykemeldinger blir skrevet med en varighet som er lengre enn nødvendig, og blir ikke revurdert underveis. Noen arbeidstakere går heldigvis tilbake på jobb når de er friske nok, slik det er tenkt. For mange blir det dessverre en hvilepute, og går perioden for sykemelding ut en fredag så blir man borte fra arbeidet til og med fredag.

Kan vil legge hele skylden og ansvaret på legen? Nei!
Det gode sykefraværsarbeidet skjer ikke inne på legekontoret, men på arbeidsplassen! Sykefravær er ikke en privatsak. Det er relatert til et forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og må håndteres deretter. (PS! Selve sykdommen/skaden er privat). Det krever at både arbeidstaker og arbeidsgiver faktisk er kjent med og forstår de grunnleggende reglene og forutsetningene for sykelønnsordningen.

Mange virksomheter har også behov for bistand til å innarbeide gode rutiner for håndtering av sykefravær. Ledere med personalansvar trenger ofte kompetanseheving på regelverket, samt trygging på hvordan de skal gjennomføre rutinene og ta «den vanskelige samtalen» med ansatte som har mye sykefravær.

På bakgrunn av disse erfaringene, har vi utarbeidet et kompetansehevingsprogram for ledere med personalansvar. Programmet er satt sammen av ulike moduler innenfor tema sykefravær. Noen er korte, og noen krever litt mer arbeid og fordypning. Målsetningen er å gjøre ledere best mulig i stand til å få et «riktig sykefravær» for deres bedrift. Se vår kursoversikt, eller ta kontakt med oss for å ruste din bedrift til å redusere det det sykefraværet du bør bli kvitt!

Portrett-Andreas

 

 

 

 

Ref. Andreas Bjørang, Bedriftslege og daglig leder hos e2 Helse AS, 2024

 

Ønsker du økt kompetanse på sykefravær? e2 Helse tilbyr:

Seminar i sykefravær 22. august 2024 hos e2 Helse

Sykefraværskurs for ledere og HR- ansatte

Kursoversikt hos e2 Helse 2024