Kvartseksponering ved arbeid med steinmaterialer

Benytter du eller dine ansatte steinmaterier som heller, fliser, betong, sand, grus eller pukk i arbeidshverdagen? Videre utover i 2024 skal Arbeidstilsynet gjennomføre flere tilsyn med fokus på kvartsholdig steinstøv i bygg- og anleggsbransjen. Da kan det være nyttig å ha fått med seg rådene fra Arbeidstilsynet om hvordan kontrollere arbeidstakers eksponering for helsefarlig steinstøv. 

 

Hvilke helserisikoer er forbundet med bearbeiding av steinmaterialer? 

Mange arbeidstakere som arbeider med stein og steinmaterialer i bygg og anleggsbransjen rapporterer om at de kan se eller lukte ulike typer støv mens de er på jobb.  

Steinmaterialer, enten fra Norge eller internasjonalt, inneholder stoffer som kan være helseskadelig ved kontakt med luftveiene. Helserisikoen er aller størst dersom materialene inneholder store mengder kvarts (krystallinsk silika), noe som er vanlig i flere bergarter. I arbeidshverdagen er store støvskyer den mest synlige tegnet på eksponering, men ulike arbeids-, lagrings- og transportprosesser kan også gi økt risiko for eksponering, selv om støvet ikke er lett synlig.  

Når en person puster inn steinstøv kan en over tid utvikle luftveisplager og -sykdommer som astma, allergi, KOLS og silikose. Videre kan støvet (silika), enten det stammer fra stein, grus eller betong være kreftfremkallende. På bakgrunn av dette ble grenseverdien for kvartseksponering betydelig redusert i 2021, og det er dermed svært viktig å risikovurdere, samt gjennomføre effektive tiltak som minimerer arbeidstakers eksponering for steinstøv med hensyn på kvartseksponeringen.  

 

Hva kan vi gjøre for å redusere risikoen vår?  

Det er flere tiltak som kan iverksettes for å redusere arbeidstakeres helserisiko ved arbeid med steinmaterialer. Utbredte tiltak som benyttes i bygg- anleggsbransjen er bruk av vann på sager og utstyr, samt bruka av støvmasker. Ytterligere bruk av mekaniske vifter, prosessavsug og støvsugere ved arbeidsstasjoner, samt ved renhold og arbeid i lukkede rom vil kunne redusere støvmengden betydelig. I slike tilfeller er det viktig å bytte filtre i god tid før de blir tette.  

Hvilke tiltak som er aktuelle for deres virksomhet vil komme frem under en risikovurdering av forholdene på arbeidsplassen deres. Her kan vi i e2 Helse BHT bistå dere med nyttige kunnskaper. 

 

Hvordan kan bedriftshelsetjenesten bistå oss på dette området? 

Hos oss i e2 Helse har vi en yrkeshygieniker som kan hjelpe dere med arbeid tilknyttet eksponering for støv og kjemikalier. Ta gjerne kontakt med vår yrkeshygieniker James Thorpe for en uforpliktende samtale. Han kan bistå dere med blant annet: 

  • Kartlegge, måle og vurdere arbeidstakeres arbeidseksponering for kvarts-, betong- og sjenerende støv fra steinmaterialer. 
  • Gi råd og veiledning om kilder for mulig frigjørelse av støv og om det kan være kvartsholdig. 
  • Planlegging og gjennomføringen av tiltak for å redusere eksponeringen for kvarts og andre helsefarlige komponenter fra steinstøv. 
  • Opplæring, kurs, veiledning og informasjon innen bruk av verneutstyr/-tiltak og arbeidsmetodikk for å redusere eksponering.  
  • Tips og råd om aktuelle lover og forskrifter.  

Husk! Selv små endringer kan gjøre en stor forskjell for å redusere sannsynligheten for helsefare hos dere og deres ansatte! 

20220629 E2 Helse Portretter James Thorpe