Godt arbeidsmiljø er bra for den psykiske helsen

Arbeid er positivt for helsen, så lenge arbeidsmiljøet er godt. Her er seks råd for å skape et godt arbeidsmiljø.

Fra forskningen vet vi mye om hvilket forhold i arbeidsmiljøet som kan påvirke den psykiske helsen til yrkesaktive i Norge. Psykiske plager og sykdom er blant de viktigste årsakene til sykefravær og ufører i Norge i dag.

I 2019 rapporterte 22 prosent av norske arbeidstakere (om lag 300 000 personer) at de hadde vært plagd av nervøsitet, angst, rastløshet, nedstemthet eller depresjon i løpet av siste måned. 9 prosent av disse oppgav symptom på store psykiske plager.

“– Dette er høye tall, men den gode nyheten er at vi også vet mye om hva som skal til for å forebygge slike helseplager. Og det er ikke tvil om at arbeidsplassen er en viktig arena for forebygging”, sier STAMI-direktør Therese N. Hanvold.

Hør podkast: Sykefravær – hvordan kan vi forebygge?

Stort forebyggingspotensial
Hanvold fremholder at psykiske plager er et sammensatt fenomen, som blir påvirket av både strukturelle og individuelle forhold. De individuelle forholdene er det vanskelig for partene i arbeidslivet å gjøre noe med.

– Men studier som STAMI har gjennomført, anslår at 20 prosent av de psykiske plagene i den norske yrkesbefolkningen kan tilskrives spesifikke organisatoriske og psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet. Her er det med andre ord et stort forebyggingspotensial, sier hun.

Dette potensialet kan man realisere gjennom kunnskapsbasert, forebyggende innsats for å styrke arbeidsmiljøet, slik at arbeidet blir organisert, planlagt og gjennomført på best mulig måte.

Les mer: Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Kjente risikofaktorer
Fra forskningen vet vi mye om hvilket forhold i arbeidsmiljøet som kan påvirke den psykiske helsen til yrkesaktive i Norge. Gjentatte studier viser at rollekonflikter, jobbuvisshet, høye emosjonelle krav, opplevd mobbing, uønsket seksuell oppmerksomhet og ubehagelige konflikter øker risikoen for å utvikle eller forverre psykiske plager.

– Dette gir en indikasjon på at man kan forebygge en vesentlig del av de psykiske plagene i yrkesbefolkningen dersom vi lykkes med å redusere eller mangler slike eksponeringer fra norske arbeidsplasser, sier STAMI-direktøren.

Hun viser til en studie fra STAMI i 2021 hvor man fant at opplevd mobbing, uønsket seksuell oppmerksomhet og ubehagelige konflikter økete risikoen for psykiske plager. Om lag et av ti tilfeller av psykiske plager kunne tilskrives minst en av disse faktorene.

– Fra andre studier ser vi at man kan redusere den delen av yrkesbefolkningen som har psykiske plager med 6 prosent ved å eliminere eller minske forekomsten av rollekonflikter, sier hun.

Faktorer som verner
Å jobbe systematisk med å skape et godt arbeidsmiljø betyr ikke bare å tilstrebe å redusere risikofaktorer, men også å fremme de positive eller vernende faktorene.

– Dette er faktorer i arbeidsmiljøet som vi vet bidrar til å bedre den psykiske helsen, samtidig som dem demper eller reduserer helsekonsekvenser av belastningene på jobb, sier hun.

STAMI-direktøren trekker fram seks vernende faktorer på arbeidsplassen av betydning for den psykiske helsen, og har følgende råd for å skape et godt arbeidsmiljø:

  1. Dyrk frem en kultur for sosial støtte og tilrettelegger for rettferdig, støttende og myndiggjørende ledelse
  2. Still krav i arbeidet og balanser dette med å ha mulighet til egenkontroll og autonomi
  3. Sørg for en god balanse mellom arbeid og privatliv
  4. Det er viktig å tilrettelegge for forutsigbare vilkår ved å gi tilsatt god informasjon og mulighet til å påvirke i endringsprosesser
  5. Bygg en organisasjonskultur og et sosialt klima som bidrar til tillit, trygghet og som vektlegger de menneskelige ressursene
  6. Sørg for å skape balanse mellom innsats og påskjønnelse ved å gi positive utfordringer, anerkjennelse og tilbakemeldinger på arbeidet som blir utfør

Et arbeidsmiljø som er kjennetegnet av disse faktorene, vil være en kjelde til god psykisk helse for den enkelte, sikre verdiskaping for virksomhetene og bidra til et arbeidsliv med plass til gjentatte, avslutter STAMI direktøren.

e2 Helse`s bedriftshelsetjeneste har god erfaring og kompetanse på dette. Trenger din bedrift hjelp til å skape et enda bedre arbeidsmiljø? Kontakt avd. leder/HMS-rådgiver Cecilie Bakke for å høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift. Mail:cvb@e2.no eller mobil: 977 29282.

 

Ref. STAMI