Endringer i regelverket om verneombud og arbeidsmiljøutvalg fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 trer endringer i arbeidsmiljøloven når det gjelder verneombud og arbeidsmiljøutvalg i bedrifter i kraft.

Verneombud
De nye reglene er:

  • Virksomheter med 5 eller flere arbeidstakere skal ha minst ett verneombud, men dersom det er færre enn fem arbeidstakere, så kan det avtales en annen ordning (endret § 6-1. 1).

Reglen før 1.januar 2024 var fra 10 eller flere ansatte.
Lovendringer gir noen presiseringer rundt hvilke oppgaver som verneombudet skal gjennomføre:

  • Verneombudets oppgaver omfatter også innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten (§6-2. 1. får tilføyelse).

Det vil si at verneombudet også har ansvar for innleid arbeidskraft. Verneombudet har ikke bare ansvar for ansatte i bedriften, men også de som arbeider for bedriften.

  • Det stadfestes at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale miljø (§6-2. 2. får derfor ny bokstav f).

Det har vært øket fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet lenge, og får nå en presisering i arbeidsmiljøloven.

Det betyr at alle virksomheter med 5 eller flere ansatte må velge et verneombud.
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får nødvendig opplæring for å utføre vervet på en forsvarlig måte. e2 helse arrangerer HMS-kurs for verneombud og AMU representanter.

Arbeidsmiljøutvalg
De nye reglene:

  • Det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med flere enn 30 ansatte, eller i virksomheter med 10-30 ansatte når en av partene i virksomheten krever det.
  • Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med færre enn 30 arbeidstakere.

Reglen før 1.januar 2024 var virksomheter med over 50 ansatte som ble omfattet.

Det betyr at alle virksomheter med over 30 ansatte skal opprette arbeidsmiljøutvalg.
Medlemmer av arbeidsmiljøutvalg har krav på nødvendig opplæring. Opplæringen skal gjennomføres så snart som mulig etter et nyvalg. e2 helse arrangerer HMS-kurs for verneombud og AMU representanter.