Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere risiko for helseskade i arbeidet!

Og da er det ikke bare fare for å dø eller bli alvorlig skadet som teller. Andre faktorer som påvirker helsen skal også vurderes. En kontorjobb er ikke direkte «farlig», men dårlig tilrettelegging kan gi bl.a. hodepine, smerter i nakke og skuldre eller psykiske plager. Tre enkle spørsmål utgjør kjernen i risikokartleggingen. Disse er

 • Hva kan gå galt?
 • Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
 • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

 

Eksempler på risikofaktorer:

 • Arbeid i høyden
 • Arbeidstempo
 • Støy, støv, kjemiske og biologiske faktorer
 • Trakassering, vold eller trusler fra beboere, kunder eller kolleger
 • Bilkjøring
 • Bruk av verktøy
 • Tungt eller ensformig arbeid, ubekvemme arbeidsstillinger

 

Kartleggingen skal dokumenteres skriftlig i HMS-systemet.
Hva står i Arbeidsmiljøloven?

§ 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

(1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:

a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet

b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt

c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen

 

Det er viktig at arbeidstakerne har mulighet til å ta del i risikokartleggingen. Det er flere måter å sikre medvirkning fra arbeidstakerne:

 • Alle deltar
 • Alle svarer på spørreskjema som bedriftshelsetjenesten behandler. Dette danner grunnlaget for risikovurderingen som gjøres i en mindre gruppe.*
 • Leder, verneombud, eventuelt andre nøkkelpersoner og bedriftshelsetjenesten gjennomfører risikovurderingen.*

*Resultatet presenteres for de ansatte på et allmøte eller personalmøte.  Det bør være rom for innspill fra ansatte og justeringer underveis.

 

e2 Helse bedriftshelsetjeneste kan bistå bedriften deres i risikovurdering og kartlegging. Vi har erfaring fra ulike virksomheter og bransjer. Risikovurderinger behøver ikke være vanskelige!

Ta kontakt for en uforpliktende prat med vår dyktige HMS-konsulent Anita Halvorsen, hvor hun kan gi deg tips og hjelp til å gjennomføre en god og effektiv risikovurdering.

Bilde1