8 tips til hvordan lykkes med omstilling?

Alle virksomheter vil oppleve omstilling og endringer. Endringer er en del av vår arbeidshverdag. Dette er en naturlig tilpasning for å sikre at vi leverer gode og attraktive tjenester og produkter, som også gir stødig økonomi i bedriften.

Ved omstilling skal bedriften også ha HMS-PERSPEKTIV og benytte bedriftshelsetjenesten.
Ref. lovverket https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/omstilling/.

I en omstillingsprosess er informasjon, medvirkning og faglig utvikling viktig for at endringene skal bli konstruktive og positive for den enkelte arbeidstakeren. I motsatt fall kan omstilling gi stressreaksjoner og sykdom.

8 tips til hvordan lykkes med omstilling?

 1. Ha en klar idé om målene med omstillingen og en overordnet strategi for å nå disse målene.
 2. Avklar roller, ansvar og oppgaver så tidlig som råd.
 3. Behovet for informasjon øker dramatisk under omstilling. Informasjon reduserer uvisshet, ryktespredning og stress.
 4. Nærmeste leder bør være tilgjengelig og aktivt til stede.
 5. Opprett felles møteplasser. Sett av tid til å utveksle synspunkt og opplevelser.
 6. Sikre reell medvirkning.
 7. Vurder om sårbare arbeidstakere og grupper har særskilte behov for oppfølging.
 8. La ansatte få vite hva virksomheten venter av dem.

Hva er egentlig omstilling? Omstilling og endring i arbeidslivet kan være:

 • eierskifter eller lederskifter
 • oppsplittelse eller sammenslåing av virksomheter og avdelinger
 • omorganisering – endring i organisasjonskart og tilsatt
 • ny teknologi
 • nye arbeidstidsordninger
 • nye produkt eller tjenester

Endrings- og omstillingsprosesser kan ha både positive og negative effekter for virksomheter og arbeidstakere. 

Negative effekter

 • arbeidsrelaterte psykiske plager
 • utrygghet pga. uklare roller, uklare eller nye krav og forventninger og mangel på opplevd kontroll
 • uro for å miste jobben
 • konflikter og ryktespredning

Husk at jobbstress og jobbkrav øker ved omstilling. Samtidig øker kvaliteten i omstillingsprosessene med samarbeid og medvirkning.

Negative effekter kan gi lavere produktivitet og høyere sykefravær.

Les om nyere forskning på dette område. Ref. STAMI, Ny doktorgrad: Hvordan organisasjonsendringer påvirker arbeidsmiljø og psykisk helse hos ansatte – STAMI.

 

Positive effekter

Lykkes virksomheten med omstilling, vil det kunne gi følgende positive effekter:

 • læring og personlig utvikling
 • mer variert og interessant arbeid
 • øke ansvar, påvirkning og selvstyring
 • å sikre framtidig arbeid

Omstilling og endringer kan skape hodebry og er ikke like enkelt å håndtere for ledere.

e2 Helses arbeidspykolog Karianne Kalseth Christensen, gjennomfører kurs i endring og omstilling!.

Bedriftshelsetjenesten har kunnskap om hva som skal til for å lykkes. e2 Helses bedriftslege, arbeidspsykolog og HR- rådgiver kan hjelpe dere med å gjennomføre risikovurdering samt foreslå tiltak. Vi er rådgivere og støttespillere for ledere og ansatte, og vi jobber for å sikre at dere lykkes med endringene. Det er ikke så mye som skal til for at medarbeidere kjenner seg i varetatt, og gevinsten ved å sikre ivaretagelse er stor ved at man reduserer sjansen for sykefravær eller tap av viktig arbeidskraft.

Ta kontakt med e2 Helse AS, avd. bedriftshelsetjeneste ved avd. leder BHT, Cecilie V. Bakke for en uforpliktende prat om hva vi kan bistå din bedrift med. Mail: cvb@e2.no eller tlf. 977 29282.

vedlegg 2-2906-cvb